ویدیویی از طرفدار ابی

این ویدیو رو حسین عزیز با امکانات کم ضبط و برای ما فرستاده .
با تشکر ازحسین جان با صدای زیباشون که همیشه درقلب ابی جا داره
قربون روی ماه همتون